Ajax send json data to Controller and get result back

#HTML==========================


<input type="text" placeholder="" id="search">

#JS==========================


function search(){
var text = document.getElementById("search").value;
if(text != ''){
$.ajax({
type: "GET",
url:"getList",
data: {"text":text},
datatype: "json",
success: function(data){
console.log(data);
}
})
}
};

$("#search").on('input',search);

#Controller==========================


@RequestMapping(value = "/getList", method = RequestMethod.GET)
@ResponseBody
public String[] getList(String[] text) {
System.err.println(Arrays.toString(text));
String[] test = text;
return test;
}

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *