Backup Checkpoint Firewall

Backup Checkpoint Firewall

Backup all the configuration from the firewall
does not backup the route table, and the ifconfig. Backup checkpoit firewall easy with CLI.
cd $FWDIR/bin/upgrade_tools
./upgrade_export <filename>
You can copy the backup file to external station (windows) with ‘winscp’ program.
Backup Checkpoint Firewall
Backup Checkpoint Firewall
Sao lưu Checkpoint Firewall
Sao lưu tất cả các cấu hình từ  tường lửa
và không sao lưu các bảng định tuyến, các ifconfig.
cd $ FWDIR / bin / upgrade_tools
./upgrade_export <filename>
Bạn có thể sao chép các tập tin sao lưu vào trạm bên ngoài (cửa sổ) với chương trình “WinSCP ‘.
Backup Checkpoint Firewall
Backup Checkpoint Firewall

 Backup Checkpoint Firewall

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *