Hợp Đồng Thi Công Xây Dựng Nhà ở khoán theo hạng mục

Hợp Đồng Thi Công Xây Dựng Nhà ở khoán theo hạng mục

Hợp Đồng Thi Công Xây Dựng Nhà ở khoán theo hạng mục là Hợp đồng khoán theo hạng mục công trình. Trong hợp đồng này là hạng mục thi công sàn, có định giá theo m2. Tải về nhanh không…