config-linux-server

Config linux server phần 1 – IP, DNS, Default gateway, Subnet mask

Serial bài viết hướng dẫn quản trị mạng Linux.Phần 1: Cấu hình mạng căn bản, IP, DNS, Default gateway, Subnet mask. Yêu cầu trong bài lab hướng dẫn này Đăng nhập vào hệ thống, sử dụng tài khoản root và…