Click out div element jquery

Event click out div element with jquery.

click out div element with jquery
click out div element with jquery

window.addEventListener('mousedown', function(event){
var advSearchBox = $('#advance-search-block');
var target = $(event.target);

if( !target.parents(‘div#advance-search-block’).length && !advSearchBox.is(target) )
{
advSearchBox.css(‘display’, ‘none’);
$(‘#search-wrapper .show-advance-search span’).addClass(‘glyphicons-chevron-down’);
}

Click out div element with jquery

I used, this is amazing ! ^^

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *