Javascript string replace < >

You want to replace &lt; &gt; to <>, basic: 

$(“”, { html: convert }).text();

Example: with string is “aaaaaaaa&lt;br&gt;[qt”

$(“<span />”,{ html: “aaaaaaaa&lt;br&gt;[qt” }).text();

Result: “aaaaaaaa<br>[qt”

OK ! Done !

Javascript string replace &lt; &gt;

javascript string replace &lt; &gt;

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *