JS Get Object SVG image file

Trong thiết kế giao diện website hay app, bạn cần sử dụng linh hoạt các hoạt cảnh và hành động đối với định dạng svg image.

SVG  image File

Với Image SVG bạn có thể điều chỉnh style cho từng element.

Ví dụ, bạn có thêm một ảnh sau vào page,

<object id=”svg” data=”../images/art.svg” type=”image/svg+xml“></object>

Sử dụng code sau để lấy dữ liệu về object có ID là svg (#svg)

var getObj  = document.getElementById(“svg“);
var svgDoc = getObj.contentDocument;

Gọi một đối tượng trong Object:

var elementID = svgDocHand.getElementById(‘ABC‘);

‘ABC’ là ID của element trong Object SVG.

Sử dụng đối tượng vừa lấy và thêm thuộc tính, ví dụ như style:

elementID.style.display=’none’;

Đây là giải pháp thay đổi style cho đối tượng khi chèn object hoặc iframe vào một page.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *