Set Speed & duplex Fotigate CLI 1

Set Speed & duplex Fotigate CLI

Set Speed & duplex Fotigate CLI (comand line interface) To configure a full duplex 100 speed interface negotiation, you can do it only via the CLI.  In the GUI we don’t have the option to change the speed and duplex.

Command to show the interface speed and duplex status:

Để cấu hình một duplex  tốc độ 100 full,  bạn có thể làm điều đó khi sử dụng câu lệnh CLI.  Trong GUI fotigate không có tùy chọn để thay đổi tốc độ và duplex.   Câu lệnh để hiển thị tốc độ và trạng thái song công dưới đây giúp bạn thấy rõ hơn về nó. 

get system interface physical
Set Speed & duplex Fotigate CLI 1
Set Speed & duplex Fotigate CLI

 

Command to set the interface speed and duplex //và đây là để thiết lập về speed và duplex:

wanFG100 $ config system interface
wanFG100 (interface) $ edit wan2
wanFG100 (wan2) $ set speed ?
Set Speed & duplex Fotigate CLI 1.2
Configuration Speed & duplex Fotigate CLI

Việc Set Speed & duplex Fotigate CLI   có thể giúp bạn giải quyết các vấn đề khác như với Wan2.

…it help me with the same problem in the wan2 !!!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *