Tải ISO Windows 7/8.1/10 & Office 2003/2010/2013/2016

Microsoft Office 2013 Pro Plus SP1 Full iso [x86/64] + thuốc (link google / fshare) … cài đặt ngắn hơn và dung lượng gói cài đặt nhẹ hơn Office 2010. … xem chi tiết dưới đây:

Tải ISO Windows 7/8.1/10 & Office 2003/2010/2013/2016

Tải ISO Windows 7/8.1/10 & Office 2003/2010/2013/2016

Tham khảo thêm thông tin các phiên bản dưới đây tại MSDN

Link thư mục chứa tất cả các bộ cài :

Fshare Google Drive:

  • Windows 10
  • Windows  8.1
  • Windows 7
  • Office 2016
  • Office 2010
  • Office 2007
  • Office 2003

Windows 10 Release 29/7

Pro &Home  32 bit File Name: en_windows_10_multiple_editions_x86_dvd_6848465.is o

Languages: English

SHA1: D927A91E1DD7D9C6023D0DA1DBCB16DEFEC5B6C1

Release Date: 7/29/2015

Size: 2,84 GB

Pro & Home

64bit

File Name: en_windows_10_multiple_editions_x64_dvd_6846432.is o

Languages: English

SHA1: 60CCE9E9C6557335B4F7B18D02CFE2B438A8B3E2

Release Date: 7/29/2015

Size: 3,8 GB

Fshare

Google Drive


Enterprise

32bit

File Name: en_windows_10_enterprise_x86_dvd_6851156.iso
Languages: English
SHA1: E7138032986BFCFA0E5F1A8E41E2E9FD1EC94268
Size: 2,7 GB
Release Date: 7/29/2015

Fshare

Google Drive


Enterprise

64bit

File Name: en_windows_10_enterprise_x64_dvd_6851151.iso
Languages: English
SHA1: 30AD1CDF5D0670F12788005131E24862F6AB8AAB
Size: 3,66 GB
Release Date: 7/29/2015

Fshare

Google Drive


Windows 8.1 With Update 3

Multiple Editions

32bit

File Name:en_windows_8.1_with_update_x86_dvd_6051550.is o
Languages:English
SHA1:C7FA828E01E98B601E0ACA8019F1CB223EB23223
Release Date: 12/15/2014
Size: 3.0GB

Fshare

Google Drive


Multiple Editions

64bit

File Name:en_windows_8.1_with_update_x64_dvd_6051480.is o
Languages:English
SHA1:A8B5DF0B0816280AE18017BC4B119C77B6C6EB79
Release Date: 12/15/2014
Size:4.0GB

Fshare

Google Drive


Pro VL

32bit

File Name:en_windows_8.1_pro_vl_with_update_x86_dvd_605 0918.iso
Languages:English
SHA1:E46F44CD74F812EC3FE2E854317A088E85322A68
Release Date: 5/13/2011
Size:2.8GB

Fshare

Google Drive


Pro VL

64bit

File Name:en_windows_8.1_pro_vl_with_update_x64_dvd_605 0880.iso
Languages:English
SHA1:962A1D890987B5877469433928B8C8B8A3E945CD

Fshare

Google Drive


Enterprise

32bit

File Name:en_windows_8.1_enterprise_with_update_x86_dvd _6050710.iso
Languages:English
SHA1:584A9AD7E2BB3D7E189ADCFBA44A497CC9155937
Release Date: 12/15/2014
Size:2.8GB

Fshare

Google Drive


Enterprise

64bit

File Name:en_windows_8.1_enterprise_with_update_x64_dvd _6054382.iso
Languages:English
SHA1:B7DD748446D89B9449A160CDC24BD282989BBD96
Release Date: 12/15/2014
Size:3.9GB

Fshare

Google Drive


Windows 7 SP1

Home Premium

32bit

File Name:en_windows_7_home_premium_with_sp1_x86_dvd_u_ 676701.iso

Languages:English

SHA1:6071B4553FCF0EA53D589A846B5AE76743DD68FC
Release Date: 5/13/2011
Size:2.4GB

Fshare

Google Drive


Home Premium

64bit

File Name:en_windows_7_home_premium_with_sp1_x64_dvd_u_ 676549.iso
Languages:English
SHA1:6C9058389C1E2E5122B7C933275F963EDF1C07B9
Release Date: 5/13/2011
Size:3.1GB

Fshare

Google Drive


Professional

32bit

File Name:en_windows_7_professional_with_sp1_x86_dvd_u_ 677056.iso
Languages:English
SHA1: D89937DF3A9BC2EC1A1486195FD308CD3DADE928
Release Date: 5/13/2011
Size:2.4GB

Fshare

Google Drive


Professional

64bit

File Name:en_windows_7_professional_with_sp1_x64_dvd_u_ 676939.iso
Languages:English
SHA1:0BCFC54019EA175B1EE51F6D2B207A3D14DD2B58
Release Date: 5/13/2011
Size:3.1GB

Fshare

Google Drive


Ultimate

32bit

File Name:en_windows_7_ultimate_with_sp1_x86_dvd_u_6774 60.iso
Languages:English
SHA1:65FCE0F445D9BF7E78E43F17E441E08C63722657
Release Date: 5/13/2011
Size:2.4GB

Fshare

Google Drive


Ultimate

64bit

File Name:en_windows_7_ultimate_with_sp1_x64_dvd_u_6773 32.iso
Languages:English
SHA1:36AE90DEFBAD9D9539E649B193AE573B77A71C83
Release Date: 5/13/2011
Size:3.1GB

Fshare

Google Drive


Enterprise

32bit

File Name:en_windows_7_enterprise_with_sp1_x86_dvd_u_67 7710.iso
Languages:English
SHA1:4E0450AC73AB6F9F755EB422990CD9C7A1F3509C
Release Date: 5/13/2011
Size:2.3GB

Fshare

Google Drive


Enterprise

64bit

File Name:en_windows_7_enterprise_with_sp1_x64_dvd_u_67 7651.iso
Languages:English
SHA1:A491F985DCCFB5863F31B728DDDBEDB2FF4DF8D1
Release Date: 5/13/2011
Size:3.0GB

Fshare

Google Drive


Office 2016 RTM & Volume

Pro Plus RTM

(English)

32 & 64bit

File:en_office_professional_plus_2016_x86_x64_dvd_69621 41.iso
Languages:English
SHA1:213A8A0F8849516704101CB6C49F6A027B0D6D5F

Release Date: 9/22/2015
Size:2,3GB

Fshare

Google Drive

Pro Plus RTM

(Vietnamese)

32 & 64bit

File:vi_office_professional_plus_2016_x86_x64_dvd_69697 34.iso
Languages:Vietnamese
SHA1:3C79A64FE75064880F66A6856EBA3C27CAE10650
Release Date: 9/22/2015
Size:2,0GB

Fshare

Google Drive

Pro Plus VL

(English)

32bit

File Name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_W32_English_ MLF_X20-41353.ISO
Languages: English
SHA1: DC0C0DCE5C6695A6248ECCC1E1A44BB066E01280
Release Date: 10/01/2015
Size:820.49 MB

Fshare

Google Drive

Pro Plus VL

(English)

64bit

File Name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_64Bit_Englis h_MLF_X20-42432.ISO
Languages: English
SHA1: CFBDBF902F26A78F68BB5F91A37E6CDAC2252429
Release Date: 10/01/2015
Size:950.98 MB

Fshare

Google Drive

Pro Plus VL

(Vietnamese)

32bit

File Name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_64Bit_Englis h_MLF_X20-42432.ISO
Languages: Vietnamese
SHA1:490D384EAD21446FCD85FDB9A982353FE59E410F
Release Date: 10/01/2015
Size:782MB

Fshare

Google Drive

Pro Plus VL

(Vietnamese)

64bit

File Name: SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2016_64Bit_Vietna mese_MLF_X20-42465.ISO
Languages: Vietnamese
SHA1: 2B15B681DB2DB89D372A452126F743FDB45EB9CD
Release Date: 10/01/2015
Size: 913MB

Fshare

Google Driver


Office 2013 SP1

Pro Plus

32bit

File Name:en_office_professional_plus_2013_with_sp1_x86 _dvd_3928181.iso
Languages:English
SHA1:2E8218DAC87D784C18B7A16D7D4F6B44A37E574A
Release Date: 3/18/2014
Size:717.2 MB

Fshare

Google Drive


Pro Plus

64bit

File Name:en_office_professional_plus_2013_with_sp1_x64 _dvd_3928183.iso
Languages:English
SHA1:45279C0EC7C75F82980F1D63BD05650D17264A4F
Release Date: 3/18/2014
Size:833.3 MB

Fshare

Google Drive


Pro Plus

32bit
&
64bit

File Name:en_office_professional_plus_2013_with_sp1_x86 _and_x64_dvd_3928186.iso
Languages:English
SHA1:SHA1:48F5A9D5457EF7D9D3BDBFA56BFD515EC8B25615
Release Date: 3/18/2014
Size:1.5 GB

Fshare

Google Drive


Pro Plus VL

32bit

File:SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_SP1_W32_Eng lish_MLF_X19-35821.ISO
Languages:English
SHA1:D4D7FFD3DFFEF0A3C08748E400E0890A7A730888
Release Date: 28/02/2014
Size: 759 MB

Fshare

Google Drive


Pro Plus VL

64bit

File:SW_DVD5_Office_Professional_Plus_2013w_SP1_64Bit_E nglish_MLF_X19-35976.ISO
Languages:English
SHA1:AB2C2D525D63A72E0A2DC66EFDCEA0F824F02CFF
Release Date: 28/02/2014
Size: 876 MB

Fshare

Google Drive


Standar VL

32bit

File:SW_DVD5_Office_2013w_SP1_W32_English_MLF_X19-34744.ISO
Languages:English
SHA1:B7828B37453B060DBFA2F009523BEDD3EDAEFCBF
Release Date: 28/02/2014
Size:659 MB

Fshare

Google Drive


Standar VL

64bit

File:SW_DVD5_Office_2013w_SP1_64Bit_English_MLF_X19-34904.ISO
Languages:English
SHA1:1DB3472DD58112B71677E131491AE804926933C5
Release Date: 28/02/2014
Size: 759 MB

Fshare

Google Drive


Office 2010 With Service Pack

Pro Plus SP1

32 & 64 bit

File:en_office_professional_plus_2010_with_sp1_x86 _x64_dvd_730330.iso
Languages:English
SHA1:EAB2DB67774DA3A8136A38AECEF6AB8A2D365DEB
Release Date: 20/9/2011
Size:2.5GB

Fshare

Google Drive


Standar SP1

32 & 64 bit

File:en_office_standard_2010_with_sp1_x86_x64_dvd_73033 5.iso
Languages:English
SHA1:3F32FFA27E9721B8A97C9D27B1CE987D303160C6
Release Date: 20/9/2011
Size:2.2GB

Fshare

Google Drive


Pro Plus SP2

32bit

File:Office-2010-SP2-PPVL-x86-en-US-Oct2013.iso
SHA1:7C9F83D5F102B836FD38B6024FB9E5ADDAA42F67
Size:1.8GB

Fshare

Google Drive


Pro Plus SP2

64bit

File:Office-2010-SP2-PPVL-x64-en-US-Oct2013.iso
SHA1: E7FAFFA9D7AF6A7092CF2CDD5C14F141FD1F17EC
Size:2.0GB

Fshare

Google Drive


Office 2007

Professional Plus SP3

32bit

File Name:mu_office_professional_plus_2007_sp3_x86_dvd_ 803776.iso
Languages:Multiple Languages
SHA1:4EF5885601FC3299D5F9AFF61FF80713EB0FF0A5
Release Date: 4/24/2012
Size:

Fshare

Google Drive


Enterprise

32bit

File Name:en_office_enterprise_2007_united_states_x86_cd_481 472.iso
Languages:English
SHA1:C377A8EE2DAF8EB6D8307801E9DC4888E281D50D
Release Date: 2/4/2010
Size:579.3 MB

Fshare

Google Drive


Ultimate

32bit

File Name:en_office_ultimate_2007_united_states_x86_dvd_4806 25.iso
Languages:English
SHA1:0DE28309816B9D93B70F99884FB847CC09812B06
Release Date: 2/4/2010
Size:579.3 MB

Fshare

Google Drive


Professional

32bit

File Name:en_office_professional_2007_united_states_x86_cd_4 80201.iso

Languages:English

SHA1:36BAB0313C52CB1AF3ECE520BEC344D27F97A23E

Release Date: 2/4/2010

Size:457.1 MB

Fshare

Google Drive


Standard

32bit

File Name:en_office_standard_2007_united_states_x86_cd_48388 1.iso

Languages:English

SHA1:42FC308B3044D2CCDF9AF03FBBD64FF530D51338

Release Date: 2/4/2010

Size:357.1 MB

Fshare

Google Drive


Office 2003

Professional
Enterprise Edition

32bit

File:en_office_professional_enterprise_edition_200 3_united_states_x86_cd_489281.iso
Languages:English
SHA1:4BEAC46AFD78EEA63856DAFE5D02F10A5F3F0BBB
Release Date: 4/2/2010
Size:400.9 MB

Fshare

Google Drive

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *