web.xml is missing and is set to true

You can do it also like this:

Right click on Deployment Descriptor in Project Explorer.
Select Generate Deployment Descriptor Stub.
It will generate WEB-INF folder in src/main/webapp and an web.xml in it.

https://stackoverflow.com/questions/31835033/web-xml-is-missing-and-failonmissingwebxml-is-set-to-true

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *